woensdag 24 december 2014De rechtszittingen betreffende strafzaken binnen Gooiland werden gehouden in het Stadhuis van Naarden.Schilderij van Simon Hendrikix hangt in het stadhuis. 
Rechtszitting in het stadhuis. De verhoren en vonnissen werden opgetekend in de 
CRIMINELE ROL Aan het boograam van het stadhuis werd de schandkooi gehangen.

zondag 21 december 2014Criminele Rol van het rechtsgebied van Naarden, dat ook omvat­te de dorpen Huizen, Blaricum, Laren, Bussum, Hilversum en 's-Graveland.

OAN 3054   Naarden Criminele Rol verdeeld in fiches.

zie ook 
SSAN008.01+3054a   16-02-1728 t/m 27-06-1738 
__________________________________________________________________________
OAN 3054 fiche  26.11.1764 - 02.07.1768

[Akte met afwijkende datum]

Declaratie Evert Willemsz Ruijter 1674

Evert Willemsz Ruijter als mansloeghtuyn ? (mansslagschuldig?) ...
van Jan Reyers Jan tot Blaricum
De 26 november 1674 met de heer officier tot Blaricum geweest om
het sode beharen? van de merdegeslegh te beschonnen? non         f 6: 0: -
De 4 december weder tot Blaricum ged. voort om informatie te
nemen en aldaer gesz te verclaringen van Steffen Lubbertsz en
vergelijk andere persomen                                        f 6: 0: -
Voor t'grosz ... van de voorz informatien                        f 3: 6: -
De 30 nevember is bij de heer officier de saeke tegens Evert
Willemsz Ruijter gef. en versagt t volle gepresenteert, mits
de? nog compartie versogt                                        f 0:18:-
                                                    
Dito is bij schepenen toege.... en .... sonder mogen             f16: 4:-                    

Zie ook ORA Blaricum dd. 1674 over de kwestie van doodslag door Evert Willemsz Ruijter en de poging van een 'Krijnen-voorouder' gedaan te krijgen dat E.W. Ruijter weer 'de velt­slagh' mocht doen. (zie boek 'Het erfgooiers­geslacht Krij­nen')
__________________________________________________________________________
29.09.1679
Evert Ja... op s'Gravelandt de 29 september 1679. ondertek. Gerrit Jaspersz op s'Gravelandt
_________________________________________________________________________
1690
­_________________________________________________________________________

ORA 3054 fiche 12.09.1770 - 27.09.1782

---------------------------------------------------------------------------
(Hierna volgen enkele akten uit 1641, 1650, 1666, 1667 emn 1673)
(eerst drukwerk)
COPIA 
Mr JOAN GANSEB genaemt TEGNA­GEL
      op en jegens
CAREL de la LANDE
Gedaagde en gedetineerde ter andere zijde

(Tijdens de Franse bezetting van 1672) Naer gedaene Collatie jegens sij Principal  (enz) 8 november 1673
(Hierna volgen enkele akten uit 1641 en 1650, die waarschijnlijk kopieen zijn van oorspronkelijke akten en mogelijk te maken hebben om de vonnissen
uit ca. 1770 te bekrachtigen)

Extract uyt de Resolutie van 9 april 1641 (gaat over vonnissen bij het vechten en het gebruik van messen)

Verklaringen getekend op 22, 24 en 25 februari 1650. De namen en leeftijden van 22.02.1650 zijn onduidelijk (en daarom tussen haakjes gezet)  maar zijn in veel gevallen gelijk aan die van 24.02.1650)

22.02.1650
Wm Lamberts (83), Tonis Jacob (Groen 82), Cornelis Jan Suyker 72, Lambert Hermansz 72, Jacob Louvense 71, Jan Stevense 69, Andries Gerritz Baklker 68, Reijer Jan 60, Jacob Sijmenz Verhoef 55, alle Burgemr. Schepe­nen of andere officieren binnen de Stad bekleed hebbende
(verder)
Hendrik Gijsbert Struys 67, Jan Jacob (bosel) 64, Isac Jan Breeckhout 54, Jacob Franke Weeskind 42.

24.02.1650
Willem Lamberts 87, Thomas Jacobs Groen 73, Jan Claasz Tol 82, Cornelis Janse Suyker 72, Lambert Hermansz 72, Jacob Louvense 71, Jan Stevense 69, Andries Gerritse Bakker 68, Reyer Janse 60, Bruijn Bruijnese 59, Jacob Simonse Verhoef 55, Janb Jacobs Coupal 51 
(verder)
Gerrit Geusen 83, Jan Maijers 73, beide oud Buijrmeesteren van Lage Bussum.  25.02.1650
Hendrik Gijsbertz Struijs 67, Jan Jacobz Bosch 64, Isaeq Janse Breechout 60, Jeremias van der Heiden 54, Jacob Franckesz Weeskind 42
--------------------------------------------------------------------------   NCRIM641.679

                                                     06.09.9­8: 00.10
STADSARCHIEF NAARDEN: CRIMINELE ROL 
Criminele Rol van het rechtsgebied van Naarden, dat ook omvatte de dorpen Huizen, Blaricum, Laren, Bussum , Hilversum en 's-Graveland.

TUSSEN VECHT EN EEM 3e jaargang nr 1, febr. 1985 : Criminaliteit en straf­recht­pleging

OAN 3054 Naarden   Criminele Rol verdeeld in fiches
--------------------------------------------------------------------------
OAN 3054 fiche 26.11.1764 - 02.07.1768 (akten met afwijkende data)

01.03.1716 Jaap Schaap seijt dat hij honderd agter t huijs van ... geluyt hoorde aan de boom van ...

1724
20.04.1726 Crimineel over manslag jegens ten ten laste van Cornelis Sijmensz van Houten, alias Kees de Bakker uit Hilversum

__________________________________________________________________________
OAN 3042 Naarden  Criminele Rol verdeeld in fiches.
--------------------------------------------------------------------------
OAN 3042 fiche 25.10.1717 - 07.12.1718

13.07.1718
Alsoo Johanna Vlugh (over?) tijd wegens haer onkuijs en het (ongeregeld ?) leven .... van Schout Burg. en Schepenen op den 27 maij 1716 door de gereghtsbode gelast is dese Stad ..... binnen 24 uur metter woon......  sonder oyt daer weder te mogen comen op poene van gestraft te worden soo als na  ..... behoren ende deselve haer met .... haer woonplaats te ...... ende huysinge genaemt de leste stuyver ...... buyten dese Stad en met .......  verbot op den 4 July ...... door de gereghtsbode uytter name als
boven gedaen, aldaer te blijven (spot....?)  alle .... metter voorz .... waer over sij op ...woor­dig haer offi....   Tennagel is geappro.... en op de Stadhuijse alhier gedetineert, t'welk saken sijn die in een land van justitie niet en kunnen werden geleden, maar andere ten exempel strafbaar  
Soo is dat Schepenen dezer Stad Naarden gehoort deze mondelinge  ....... van de heer Gerardus Ganseb genaamt Tennagel Schout dezer Stede en Stasdhi­ouder van Goyland uyter name van wegen de wel edeler heere Mr. Pieter Anthony de Huybert heere van Cruyningen Rilland Mr. Drost van Muyden, bailliuw van Goyland ...... officier van Weesp, Weespercarspel, Hoogbijle­mer tegen de voorz gedetineerde gedaan inhoudende datte selve Johanna Vlugh ter sekere voorz binnen ...... met de roede soude worden gegeseld voorts voor altoos gebannen uyt Naarden en Goyland sonder oyt daer weder in te mogen comen op poene van swaarder straffe, mitsgaders gecond.... in de ..... van justitie, voorts gelet op t'geen het ..... was doende reght in de name en van wegen de hoge overreght de heren Staten van Holland en West­vriesland, de voorn Johanna Vlugh ter sake voorz hebben gebannen gelijck sij gebannen wordt mitsgaders voor altoos uyt Naarden en Goyland sonder oyt daer weder in te mogen comen op poene van swaerder straffe, ( verordi­neert? haer oock in de costen in miss van justitie, actum 13 July 1718
Wij onderschr Schepenen verclaaren .......
Elbert Klaasz, Harmanus Dokser
__________________________________________________________________________
Criminele Rol 3042
01.08.1718
s'Heren Reght gehouden 1 augustus 1718
Dirk Jansz geboortig van Huysen en jegenwoordig gedetineert alhier

Den eiss. seggen dat de gedetineerde sich niet en heeft ontsien omtrent twee jaren geleden in geselschap van Cornelis Matez *, de knegt van Sijmen Bronkhorst, en nog een persoon (soo hij gedet. segt) hem onbekent van de plaats en Werff van de Heer Arnoud Hinlopen, genaamt Overnes, gelegen aan de Vegt te steelen een groot partije linnen t'geene aldaar te bleken was gelegt, em t'selve benevens een Vijzel (toebehorende Jan van der Hoet) die hij gedetineerde segt van een van de drie bovengenoemde personen ontfangen te hebben in een sak op het paard van sijn Meester vandaar heeft vervoert, ende medegenomen; dat wijders den gedetineerde omtrent een jaar geleden bij den smit over de klapbrug tot s'Graveland  (met hulp van Gerrit van Loenen
(die hij gedetineerde segt sekere val ofte venster opengebroken te hebben)
heeft gestolen enig nat linnen, staande in de Smits Winkel in een mande, mitsgaders een kopere ketel en braadpan, en deselve ketel een pan tot Weesp aan Jan Biber heeft verkogt. Dat wijders de gede en gedetineerde omtrent een maand geleden tot Huysen uijt de Cuijp van Jan Comin heeft gestolen vier pinkehuyden, en deselve met een paard t'geen van de gemeente haalde vervoert naar Baren en aldaar verkogt voor f 3 Gl. en enige stuyvers; dat de gedetineerde al verder in de herfst des voorleden jaars tot Minnekendam in de Herberg genaamt het vergulde vat heeft gestolen een tin pintje; en wijders aldaar heeft losgebroken een schuyt gesloten leggende, en daar mede overvarende uijt een viskaas heeft gestolen de visch die daar in was, hebbende nog kors daar na tot Züürwoude uijt een schuyt aldaar leggende medegestolen een vaatje met pekelharingh; wijders gekoght te hebben  van Gerrit van Loenen drie kopere ketels een vijzel en twee ponds gewigt, welke door gem. Gerrit van Loenen (soo hij gedetineerde segt) gestolen te sijn tot Amersfoort, bij één van desselfs vrienden; sijnde de voorz goederen door hem gedetineerde in een sak op een paard t'geen van de Goijsche Gemeente (buijten kennis van den Eygenaar) heeft gehaalt, gebragt tot Emenes, en aldaar verkogt; en laastelijk omtrent twee jaren geleden uijt de thuyn van Jacob Brantsz tot Huysen gestolen te hebben enige appels en peeren, alle t'welke den gedetineerde buijts sijn van de ijzer heeft geconfesseert, beleden, en saken sijn die in een land van justitie niet en kunnen werden geleden, maar andere ten exempel ten swaarte behoren ge­straft; deshalven concludt,  de eiss. in den name als boven dat den gedetineerde in sake hiervoren gemelt sal werden gebragt ter plaatse alwaar men gewoon is Criminele justitie te doen en aldaar met de Coorde gestraft te werden, dat er de dood op volgt; met confiscatie van sijne goederen en gecondt. in de kostren en missie justitie.

Alsoo Dirk Jansz geboortig van Huijsen oud omtrent 31 Jaren jegenwoordig gedetineerde op den Stadhuijze alhier buijten pijne en banden van ijzer de Ed. agtb. Geregte dezer Stede heeft geconfesseeert en beleden dat hij omtrent 2 Jaren geleden in geselschap van Cornelis Nates de knegt van Sijmen Bronkhorst en nog seeckere persoon die hij seijde hem onbekent te sijn van de plaats en werf ........(korte samenvatting).....
gebragt te werden ter plaatse waar men alhier gewoon is publicque Criminele Justitie te doen; omme aldaar voor de Scherpregter met roeden gegeselt en voorts met deser Stadswapen gebrandteekent te werden, banne hem voorts voor de tijdt van 20 Jaren eerstcomende uijt de Lande van Holand, Zeeland en Westvriesland, zonder inmiddels daar weder in te mogen komen, op poene van swardere straffe  conde....... hem wijders in de Costen en Miss van Justitie     
actum de 3 September 1718

* In het tweede gedeelte staat Nates
                    _________________________________
Lambert Rijcksz Lustigh schreef het volgende over deze zaak:

Op Donderdag den 4 augustus 1718 doen wiert Dirck Jansen Spilt out omtrent 31 Jaren, en noch jonghman, en hier wonagtigh sijnde door onse schout L. Keelwigh, geassisteerd met onse dienaar Joost Vree: bij 't heck van Goossen Reijrz soo hij stont en dijckte geapprehendeert (gegrepen), ende gebonden als een dief tot onse schouten gebragt, ende quam daar voort Gerardus Ganseb, genaamt Tingnagel Schout van Naarden, de welcke hem gevangen in presentie van twee onser schepenen afvraagde, of hij de vier huijden uijt de ton bij Gerrit Koeminnen niet hadde gestoelen en tot Baarn verkogt etc.; waar op hij seijde ja, ende of hij niet een groot bleeck kleeren tot Schravelasnt gestoelen hadde, en wat daar van wederom hadde gebragt etc.;  waar op hij seijde, j, ende of hij niet omtrent den bergh in 't Heeren huijs van Hinlopen veel goedt gestoelen hadde, en door een swaar dreijge­ment van te vangen, het selve niet hadde weten stilletjes te laten weerom brengen, ende na dat hij dese drie diefstallen hadde bekent, soo wiert hij met twee dienders bij hem op de wagen van Gerrit Hendr. Boom op den stadt huijse tot Naarden in de gijselkamer gevangen gebragt, ende na dat hij daar omtrent een weeck hadde ingeseten, en niet meer woude klappen, doen wiert hij aldaar in Jan Duijmen gat geset ende terwijl hij daar in sat liep onse schout geweldigh bij dese of gene om hem te laten verswaren, ende wiert door eenen Gerrit Duijm van Blaricum, en van een ketelbouter van Eemnes merckelijk beswaart, ende nadien hij noch eenige dieverijen meer hadde beleden, soo in Waterlant met het steelen van een bleeck kleeren, en een vaatrje haringh uijt een man sijn schuijt gestoelen, ende alhier tweemaal appelen en peeren uijt de tuijn van Jacob Brantz gestoelen, soo wiert hij na drie weecken geseten te hebben in Jan Duijmengat daar uijt gelaten en in de voorz. gijselkamer geset, ende nadien sijn nabestaande vrienden noch wat bij schepenen voor hem spraken, soo wiert sijn vonnis bij schepenen van Naarden genadelijk op 31 augustus 1718 te boeck geset. Ende nadien alle ordinantiën bij de schout van Naarden gestelt en gereguleert was, om den voorz. gevangenen te Exicuteren.

Soo is, op Donderdag den 8 september den voorz. gevangene publijck in den stadhuijse voor de gespanne vierschaar sijn belijdenis en sententie in 't aanhoren van een menigte toehoorders, hem voorgelezen welcke ontrent aldus luijt:
Hoe hij ontrent 31 Jaren out was, ende hoe hij alle de voormelde dieverijen hadde gedaan etc.; ende hoe hierom publijck op 't schavot moest worden gegeeselt en gebrantmerckt, ende wiert daar en boeven voor de tijt van 20 Jaren uijt de lande van Hollant en Westvrielant gebannen. 
Ende is daarop, soo aenstonts door de Beul sijn knegt van Haarlem op het schavot ontrent 40 slagen gegeeselt en lkigt gebrantmerckt, ende los gemaakt sijnde en een weinigh binnen den stadthuijse geweest sijnde wiert op het stadthuijs klockegeluijt, ende hier op wiert hij door Jan Boelhouwer stadtsdienaar van Naareden ter stadspoorten uijtgeleijt.

________________________________________________________________________
CRIMINELE ROL 3043. 11.01.1719 - 21.03.1724 fiche 134
11.01.1719
De Heer Gerard Ganseb Genaamt Tengnagel,
Schout der Stad Naarden en Stedehouder
van Goyland eijssr in Cas ter eenre
       op ende jegens
Gerbrand Jansz Hogenbirk woonende tot Huijzen

Naghtglas en Thierens als Procur
van de eijsser
Zeggen dat de gedaagde sig niet en heeft ontsien op den 22 december laasleden de Personen van Claas de Swart, en Cornelis Ploos van Amstel, met wie hij benevens Anthonij Killewig te paert van Blaricum na Huysen quam rijden, met een bloot mes in de hant te aggresseren, zonder dat zij, nog ook deze voorn Killewig hem daer toe t'sij met woorden oft werken enige redenen of aanleiding gaven: Dreijgende met veele verwoesheijt hen te snijden, zodanig dat Claas de Swart door schrik en alteratie van sijn paert geval­len, en Cornelis Ploos van Amstel daar mede is afgeraakt, waar op de mede van het sijne is afgesprongen, en den voorn. Ploos van Amstel, die sig op de vlugt hadde begeven, met hetselve bloot mes vervolgt, en hem een steek of snede in sijn rok gegeven heeft, dat de gede eijndelijk den zelven Ploos van Amstel verlatende, sich heeft gekeert tot Antony Killewig, seggende tegens hem met grote verwoetheijt, nu sal het in voor de Duyvel gelden, steeckende daer op met zijn mes verscheijdene malen naar hen Killewig, dewelke sig eijndelijk mede door de vlugt van des gedaagdes violente en dangereuze aggressie heeft gesolveert.
Alle t'welcke sijnde saken die in het lant van justitie en politie niet kunnen werden getollereert, maer andere ....... behoren te werden gestraft
Soo (verhinderen ?) de voorn. proc. sulx name als boven, omme de gaande andere redenen (des nast?) nader te allegeren, datte gede. bij vonnisse van dese Agtb. gereghte, soodanigh sal werden (getrandeert?) als Ed. Aghtb. naer ....... saken sullen oordelen ter behoren, mitsgaders jude tot ..... deser processe
De gede. versogt copie
Nagtglas 

[opmerking : vanaf 'Alle t'welcke sijnde' is geschreven met onduidelij­ke en praktisch onleesba­re hanepoten, waarschijnlijk door Thierens.]
[Cors Dirksz Ploos + 01.01.1756 ... f 6.-]
____________________________________________________________________
CRIMINELE ROL 3043 fiche 134

15.01.1720 s'Heren Regt gehouden 15 January 1720
Adriaantje Hendriks van Bommel &
seecker vrouwspersoon genaamt Floria en laastelijk Magdalone gedetineert op de Stadhuyse alhier
[Adriaantje heeft 31.12.1719 in Blaricum geprobeerd 'Diverije' te plegen samen met Floria) in de huyzinge van de wed. Jan Gerritsz  ... naar alvorens seeker venster van 't selve door de voorn. Moutjes vrouw was opengebroken en daar door in de gen. huysinge geklommen .... uijt seekere kas aldaar staande en die mede opengebroken is geworden te helpen steelen, een gouden ring, twee goude strikken, twee silvere knopen, en laastelijk enig gelt, dat wijders de voorn. Adriaantje Hendriks van Bommel  haar mede niet en hadde ontzien omme ten tijde der voorz. gepleegde diverije te staan op de wagt en niettegenstaand het placaat van de  fouvrain binnen desen Lande  te komen en haar aldaar enige tijd te onthouden ........
Wijders dat Adriaantje Hendriks van Bommel en Magdalone ter Sake voorz mede sullen werden gecondeneert omme publique te werden gegegeeselt, met deses Stadswapen gebranttekent en voorts voor altoos te werden gebannen uijt de Lande van Holland en Westvrieslant
[opmerking: De naam Magdalone wel duidelijk gelezen, maar moet dit niet zijn Magdalene???]
[impost op begraven Blaricum: 26.11.1717 Jan Gerritz de Ouden  f 3.-, mogelijk is deze Jan Gerritsz die op 29.11.1696 en 30.11.1696 trouwde met Matje Breghters. Hoewel er meer Jan Gerritsz waren die trouwden 27.05.1674, 21.05.1683 en 12.05.1689.]

[Jan Gerritsz van Oosten trouwde 20.06.1688 met Cuijntje Gerrits.
In het gaderboek uit 1708 staat  Jan gerritsz van Oosten op fol. 82 en dezelfde staat ook in het gaderboek 1719 op fol. 54.(overleden personen bleven vaak in het gaderboek onder hun eigen naam staan)
Jan Gerritsz van Oosten staat verder in: Erfgooierslijst 1708; Huizenkohier  verp.nr. 89 af Gerrit van Oosten ; OR Blar. 3253.107; 1714.12.10 huis; 3253.108; 1714.12.10]

___________________________________________________________________________

17.04.1720 

CRIMINELE ROL 3043
09.10.1720
S'Heren Regt gehouden den 9 october 1720
Thierens als Proc. van de Heer officier Tengnagel r.o. eijss. in Cas Crimineel op ende jegens Jan Gerritz Bakker alias Jan Goossenz gede
in Cas bij Edictie in Cas Crimineel versogte smits de non compartie van de voorn gede het eerste deft en voor t'profijt van dien stek van de exceptie declinatoir en een tweede citatie bij edictie
                Schepenen fiat

S'Heren Regt gehouden de 30 october 1720
Thierens als Proc. van de Heer officier Tengnagel r.o. eijssr in Cas Crimineel op en jegens Jan Gerritz Bakker alias Jan Goossensz gede
bij edictie en het voorn Cas, versogte de non Compartie van de voorn gede het 2e deft voor t'profijt van dis verstek van de exceptie dilatoir en een derde citatie bij edictie
                     Schepenen fiat

S'Heren Regt gehouden de 20 november 1720
Thierens als Proc van den Heer officier Tengnagel r.o. eijssr in Cas Crimineel, op ende jegens Jan Gerritz Bakker alias Jan Goossensz gede
bij edictie in het voorn Cas, versogte smits de non Compartie van de voorn gede de 3e deft en door t'profijt van dis verstek van de exceptie peremp­toir en voorts een vierde Citatie bij Edictie ex super abundante

Alsoo Goossen Sloot oud omtrent 36 a 37 Jaren geboortig binnen dese Stad buijten pijn en banden van ijzer dezen Ed. Agtb. Geregte heeft geconfes­seert en beleden, dat hij omtrent vier Jaren geleden sig niet en hadde ontsien omme sig op het Santpat buijten de Amsterdamse Poort naakt te ontkleden, en in dier voege op de voorn. publicque weg de vrouwsperzonen dar passerende agter na te lopen.
Dat hij gedetineerde vervolgens door Heren Burgemeesteren deser Stede gelast sijnde dese Stad en Juresdictie van dies te verlaten, hij gedeti­neerde in tegendeel sig zedert een geruijme tijd tegen het voorn verbod sig daar weder binnen heeft begeven om welke saken de Heer Gerardus Ganseb Genaamd Tengnagel Schout der Stad Naarden en Stedehouder van Goylant, hoofdofficier tegens de voorn. gedetineerde in cas crimineel eijsch doende geconcldt heeft dat de selve gedetineerde ter voorn sake bij vonisse van dese Ed. Agtb Geregte soude werden gecondemineert omme op het pleijn van het Stadhuijs met roede te werden gegeeselt, en voorts voor altoos uijt dese Stad en Juresdictie van dis te werden gebannen, mitsgaders gecondemi­neert te werden in Costen en Missen van Justitie
Soo ist dat Schepenen der Stad Naarden gehoort hebbende de voorn Criminele Eijsch, voorst gelet hebbende op de Confessie bij de gedetineerde gedaan, doende regt, uijt de name ende van wegen de hoge overigheijt de Heeren Staten van Holland en westvriesland, de voorn gevangene hebben ge....., gelijk..... gebannen, gelijk hij gebannen wert bij deze voor altoos uijt Naarden en Goijlant sonder oijt daar weder binnen te komen op poene van swaarder straffe, condemineren hem voorst in de Costen en miss van justi­tie, actum geprouvineert en ge- excuteert den 30 october 1720

Wij onderget Schepenen der Stad Naarden verklaren dat bij de voorn gevange­ne geen minste goederen gevonden zijn, waar uijt de costen en miss van justitier soude kunnen werden betaalt. actum en bij ons onders. te dagen als boven
            Albartus de Jongh
            Elbert Klaasz
___________________________________________________________________________  CRIMINELE ROL  3043
06.10.1722
Jannetje Claas Proel tussen 13 en 14 jaar uit Laren
in een kopje een koolvuur van de haart van haar vader Claas Jansz Proel hadde genomen en t'selve gelegt onder een schelf stroo groot omtrent 300 bossen staande omtrent 1 a 2 voeten ten Zuyden het huijs alwaar haar vader en moeder in was wonende, dat daar kort daar als de voorn schelfstroo beginnen te smeulen en enigsints van brand te geraken gelukkig is geblust geworden.
Dat sij gedetineerde vervolgens siende dat haar onnatuurlijk voornemen was mislukt te selvigen dage des namiddags tusschen drie en vier uijren (als wanneer haar gedetineerdes moeder bij een van haar buren was gegaan) weder heeft genomen enig vuur van de voorn haardstede en t'selve gelegt onder een schelfstroo staande ten zuyden omtrent 5 a 6 voeten van het voorn huijs alwaar de wint alsdoen op was aankomende waardoor dezelve mede in brand is geraakt en geheel verteert geworden en door t'welke brand vervolgens de bomen tegen de voorn schelfstroo gestaan hebben de voor een gedeelte als mede de want van de voorn schuur en het riete dak aan brand is geraakt
.......  dat sij sulx hadde gedaan om seeckere Barber Pieters (die op Cragtige presentie ter sake voorn op de Stadhuijze alhier enige tijd heeft gezeten) te beschuldigen uijt nijdigheijt, en was het mogelijk gem. Barber Pieters te brengen in handen van justitie.
Dat sij gedetineerde enige tijd geleden een doosje en daar in 10 Duyten hadde genomen uijt het huijs van Lamb. Jansz tot Laren toebehorende desselfs dogter.
      .......... enz  .... enz ....

sal werden gebragt ter plaatse daar men alhier gewoon is publicque Crimine­le justitie te doen, en aldaar door scherpregter gebragt te werden aan een paal daar toe opgerigt, vervolgens een weijnig gewurgt en alsdan brandende stroo in haar aangesigt geblakert te werden totdat er de dood opvolgt, en dat het dode lighaam vervolgens sal werden gezet op een rad buijten deeze plaatse op den galgeberg

[Opmerking: Achter deze tekst met de strafeis staat blijkbaar het vonnis of uitspraak]

de voornoemde Jannetje Claas Proel ter opgemelde sake gebragt te werden ter plaatse daar men alhier gewoon is publicque Criminele Justitie te doen omme aldaar wel strengelijk met roeden te werden gegeesselt met een bos stroo hangende boven haar hooft, en vervolgens van daar met weder te werden gebragt voor dat dezelve bos stroo in volkomen brand en vlammen sal wesen gestelt, bannen haar voorts, voor altoos uijt de Lande van Holland en Westvriesland, sonder oijt daar weder te mogen komen, op poene van swaarder straffe
__________________________________________________________________________

Criminele Rol 3043
Na 6 oktober 1722
Geweld tegen Ebbe  Roeters wonende tot Blaricum. Uitgebreide teksten, sommige slecht leesbaar.
[Huizenkohier Blaricum:  Verponding nr. 66, Ebbe Roeters huurder, Jan Gijsbertsz Kors eigenaar.][Impost op begraven; 17.10.1729 kind van Ebbe Roeten Pro Deo]
-------------------------------------------------------------------------

Na oktober 1722
Joods kerkhof te Muiden
---------------------------------------------------------------------------
24.02.1724
Veertien 'dode Jode lijken' ontroofd van hun 'dood gewaad'.
________________________________________________________________________­
Criminele Rol 3043, fiche 135: 21.03.1724  -  25.06.1727


Tekst voor 16 maart 1724
Jaar 1723.  'aan het huys van eene Ebbe Roeters tot Blaricum enige moed­willigheden soude wesen gepleegt, t'geen aan de sijde van de suppliantes kinderen niet altoos is ontkent maar dat ook bij verklaringe van geloof­waardige getuygen voor dese geregte mede gehoord en beedigt zelfs de onwaerheijt' .....
[Verpondingskohier Blaricum: Verpondingsnummer 66, Ebbe Roeters huurder, Jan Gijsbertsz Kors eigenaar.]

06.04.1724
Cornelis Bortsz gede. heeft 9 maart 1724 's morgens om half acht binnen Blaricum in het achterhuis van Gerrit Evertsz Snijder, bij wie hij inwoonde 'den selve Gerrit Evertsz Snijder op een seer verradelijke en moordadige wijze met een mes sodanig te quetsen en te grieven dat de voorn. Gerrit Evertsz Snijder op de selve morgen seer kort daar aan is komen te overlij­den, mits welke de eiser r.o. eijsch doende concl. dat de voorn. gevangene te dier sake bij vonisse van Ed. Agtb. sal werden gecon.... om (enz)
met de swaarde gestraft te werden datter dood na volgt, met confiscatie van alle sijne goederen ofte anders

[Impost op begraven Blaricum:
11.03.1724 Gerrit Evertsz   Pro Deo (vermoord door Cornelis Bortsz)
28.04.1724 Cornelis Bortsz  Pro Deo (onthoofd te Naarden ?)


_________________________________________________________________________
Criminele Rol 3043  fiche 136 25.06.1727 - 01.03.1730

14.11.1727  Barent Jansen heeft een paard gestolen van de Hofstede van  mevr. Hinlopen 'een paard haade opgevangen'.

29.08.1727? Op 29 augustus 1727? 40 ruiten te Laren stuk geslagen.

1727 Dirk van Goch 27 jaar georen te Hilversum , die op 19.02.1727 was verbannen.
[Dirk van Goch is de broer van een voorvader van Nel Krijnen-van Gog]

05.01.1729 Anx Rijksz uit Bussum  ... uit de stal van Teunis Schalk te halen een paard van Cornelis Schalk.

14.09.1729 Getuigenverhoor van Jan Jansz Splint en Aart Pietersz uit Bussum.

19.11.1727 Aart Gerritsz wegens medeplichtigheid in het verdelen van geld van Hendrik ... (geen naam vermeld) en Jacob ... (geen naam vermeld) van het paard van Matthijs Tiedeman was affgesneden

10.01.1728 Barent Jansz uyt Nikerk 28 jaar ... een paard opgevangen bij Hinlopen ... wagen en paard toebehorende aan Doctor Clement tot Hilversum

11.02.1728  Claas Cornelis Schaapharder in Laren gepleegd .... Jan (Oost­kerken of Ooskerk onduidelijk) herbergier in de herberg 't Witte Paard alhier tot Naarden.


23.02.1728 Jan Helmich uyt Nikerk te ... Laren ... Jan Helmich ... zijn degen uyt trekken .. dat de voorn. vrouwluy daarop de vlugt nemende
[zie ook gedicht van Bredero over 'Vinkeveen' waar ook de vrouwen wegvluch­ten bij een steekpartij]

10.07.1728; 14.07.1728; 21.07.1728; 08.09.1728 : Dirk van Benthem

17.09.1728 Jan Helmich uyt Nikerk 20 jaar ... en assistentie van de voorn Willem Pieters en seecker persoon genaamt Jan in diverse reijsen uijt het bos van Cralo 302 geschilde eiken brandhout heeft gestolen en naar Lare gebragt...

20.09.1728 Dirk van Goch omtrent 27 jaar
[een broer van een voorvader van Nel Krijnen-van Gog]


29.09.1728 Jacob  Tijmensz Roo, Geurt Hendriksz Appel en Jacob Jansz wonachtig in Blaricum .... dat den Heer Francois Heshuysen Schout der Stad Naarden (enz) te dagvaarden vermits de supplianten "seekere baldadigheden hebben gepleegd aan de persoon van Coert (Velten?) en ook aan de schuur van Teunis Lamberts, dat ofschoon de supplianten te volle (gepresuaeoost?) sijn
[huizenkohier Blaricum 1732: verp.nr. 6 en 97 Jacob Tijmensz; verp. nr. 103 Jacob Tijmensz Backer. ]
[J.T. Roo en G.H. Appel niet gevonden bij BOEGEM]


05.01.1729 Anx Rijksz woond tot Bussum 


20.09.1728 Dirk van Goch omtrent 27 jaar
[een broer van een voorvader van Nel Krijnen-van Gog]

Criminele Rol 3044  01.03.1730  - 08.06.1732  fiche 137

1730 Klaas Meeuwisz van 40 jaar uit Huizen "Dat tot desselfs ontset heeft moete komen eenen Claas de Goijer ... dat hij gevangene (Klaas Meeuwisz) op den 6 april sijn huysvrouw ...

10.07.1730:  10 July  te Laren ... Jan Helmich
[uitgebreid verhaal over moord gepleegd door Jan Helmich alias Jan van Heusden oud 22 jaar geboren te Heusden

1730 : Sodomie ... Goosse Ysaksz van Laren ... op diverse tijden toeleg heeft gemaakt met diverse personen binnen Laren te plegen de schandelijke en Godetergende sonde van sodomie .... maand mei 1728
[zeer uitgebreide akte]   

28.11.1730 Elsje Beijers 30 jaar van Wesel ... woonde tot Naarden ... baby geddod  .... ze was 19 maart bevallen....

12.03.1731 Lambert de Rijk uit Hilversum__________________________________________________________________________

Criminele Rol 3054 [deze data staan op een verkeerd fiche]
zie ook:
SSAN008.01+3054a    16-02-1738 t/m 27-06-1738 

21.11.1730 Seecker vrouwspersoon genaamt Elsje gewoont hebbende binnen onse Stad van waar sij op gisteren de 20 deser gevlugt tot amsterdam. Den selve dage gevat is, aan ons gedaan noijt te sullen duyden oot prejudigee van enige ....
omtrent de voorn gevangene die beschuldigt wert alhier haar jonggebore kind om t' leven gebragt te hebben, sonder competer willende wij dat deese haer Ed. Agtb. sal strekken voor actie van non prejuditie - 21 november 1730

07.11.1732 Dirk Harmensz Ploos gedetineerde op den Stadhuijse alhier voortaan nugteren, eerlijk en betamelijk te gedragen.

19.10.1732 Dirk Ploos uit Hilversum, dronken geweest - dat hij ontrent de Put staand bij het huijs van Gijsbert Jan Roelen - met een stok geslagen.

16.03.1733

10.12.1735 Jan Stam is gestoken in 'het dik van zijn bil met een passer'
....  alsvorens geopent en gevisiteert door Gerrit van der Veer en Abraham Reijnders, Chirugijns tot Naarden, welke verklaren het voorz lighaam gewond te hebben bevonden met een steek of  ...  twee handen breed beneden de samenvoeging van het os femoris ....

___________________________________________________________________________

Criminele Rol 3044                            fiche 138

09.07.1732  Lambert Hage de Jonge 

10.09.1732; 29.10.1732:  Jan Dirksz van de Vegt alias    Jan Duuk tot Hilversum

1732 Lamb. Lubbertsz tot Laren

29.10.1732 Lamb. Hage de jonge alias de Schaapherder

1732 Jan Perk tot Hilversum .. op last van de wed. van Jan Bouwman ... in september 1732 "een vuijstslag of twee toe te brengen".

07.11.1732 Dirk Ploos tot Hilversum ... hij is 19 maart 1732 dronken geweest

1732 Jan Dirksz van de Vegt  alias Jan Duuk heeft manslag gepleegd op Arnoldus Gerritsz Geenhoven

03.01.1733

10.01.1733 Willem Hogenbirk

10.01.1733 Pieter Gerritsz Blankert 16 jaar tot Naarden heeft op Nieuw­jaarsnacht met schieten aan de huysen van verscheijden ingesetenen deser Stede heeft gepleegd

20.01.1733 Frans Duijf 16 jaar met een snaphane heeft lopen schieten

03.03.1733 Meyert Geurtsz de Wit van Laren

18.03.1733 Dirk Noyel uit Naarden

1733 Op den 8e Mey 1733 ... nadat hij in de kolfbaan van Jacob de Goijer tot s'Graveland gespeelt had met Harmen Post gewoont hebbende tot Loosdregt ( Harmen Post doodgestoken  .... Hendrik van den Wijngaard ?)
[Deze akte en tekst gaat vele bladzijden door]

28.12.1733 "daarmede Gijsbert Hogenbirk ... de eerste getuige segt; "voor een slok genever te halen .... lastig gevallen door Gijsbert Hogenbirk en Jan (Dairdse?) Rosenberg


Criminele Rol 3044 fiche 139:  02.02.1734  -  14.12.1735

25.08.1734 Neeltje Pieters uit Blaricum

22.09.1734 Cornelis Willemsz Dekker, mede zijn mes heeft getrokken.

13.10.1734 Neeltje Pieters
ten huijze van Jan Aalten Ruijter binnen Blaricum zijn overle­den twee kinderen van deselve Jan de Ruijter  het eene 10 jaar, overleden zaterdag­avond tussen 8 en 9 uur den 3 july laastleden,
de andere van 11 jaar op 7 july
(oorzaak vermoord door vergeven) (onderzoek uitvoerig, o.a. slokdarm, maag enz
"Dat tusschen Jan Aalten Ruijter en sijn nu derde huysvrou Neeltje Pieters bovoren wed. van Willem Pieters Otte op den eerste july laastleden hoge woorden zijn geweest over haar onordelijk gedrag"
[ZEER UITVOERIG t/m 10.11.1734]

10.11.1734 Claas Wijgersz uit Blaricum, vader en voogd over minderjarige zoon Rutger Claasz - 9 weken geleden met Claas Tijmensz handgemeen geraakt in Blaricum - messentrekkerij
[Claas Wijgersz getr. 01.01.1711 met Marritje Tijmes (Vos), impost op begraven Blaricum 07.04.1755 Claas Wijgertsz f 3.- van Huysen.
Impost op begraven Blaricum: 26.05.1763 Rut Claasz

Criminele Rol 3044, fiche 139: 10.11.1734

Scheepenen der Stad Naarden gesien en geexamineerd hebbende het interdit ten laste van Neeltje Pieters laast gewoond hebbende tot Blaricum gede in Persoon in Cas crimineel mede aangaande dat bij acte van schouwinge van dato 1734, is ge­bleeken dat ten huyse van Jan Aalten Ruyter binnen Blaricum sijn overleeden twee kinderen van deselve Jan de Ruyter het ene oud tien Jaren overleeden op Zaterdagavond tusschen 8 en 9 uren den 3 july laastlee­den en het andere omtrent elff Jaren oudt overleeden op den 7 july daar aanvolgende ten oorsake soo als doen vermoord wierd dat deselve sijn vergeeven welke beijde lighaamen ten overstaan van den Schout en  twee schee­penen hebbende tot adjunct den secretaris der Stad Naarden, door chirurgijns geopent en gevisiteerd en beijde de Lighamen off ingewanden sijn bevondenge infecteert assenicum off rotte­kruyt aan in de volgende partijen, als eerst in de slokdarm, in het diaphugma, voorts in het potalage imformist, het .... tum off net weijders aan en in de maag, en verders in het gansche gedaante, en dat mede uyt de verklaring bij den gemel­de Jan aalten de Ruyter ten selve dage worde gem. .... schout en scheepenen onder Eede gedaan blijkt, dat tusschen deselve Jan Aaalten de Ruyter en sijne huysvrouw de voorn. Neeltje Pieters bevorens wede van Willem Ppietersz Otte den 1 july laastleeden hooge woorden sijn geweest over haar onordelijk gedrag, dat dan jongste van deselve twee voorkinderen den 3 july daaraan volgende des avonds sonder  ... gevoorgaande siekte sijnde overleeden, hij Jan Aalten Ruyter op het ont­staan gerugt dat het selve kind sijn natuurlijke dood niet was gestorven, des sondags nademiddag int bijwesen van sijn gemel­de vrou het onder van sijne  ge... twee voorkin­deren genaamt Claas  heeft aangesproken en gevraagt off hij sijn jongste broertje ook iets qualts hadde gegeeten off gedronken, dat deselve sijn oudste Zoontje daar op heeft geantwoort dat hij en sijn joingste broertje
daags te vooren thee hadde gekreegen van haar stiefmoeder de voorn. Neeltje Pieters, in welke thee door gem. Neeltje Pie­ters was gedaan eenig wit goet, het welke de voorn. Neeltje Pieters hadde gesegt goed te wesen voor de koorts, voegende het selve kint daar nog bij dat hij maar twee kopjes van die thee hadde gedronken en dog dat sijn broertje meer hadde gekregen als hij, dat gemelde sijn stiefmoeder Neeltje Pieters sijn voorn. jongste broertje ten dien tijd een wijnig boter gemengt met van dat witte goed hadde doen innee­men en aan deselve daar neffens geaccomandeert van het niet uyt te spugen alsoo het niet soude helpen, dog dat gem. Neel­tje Pieters het verhaal van het voorn oudste kindt hebbende aangehoord het selve ontkent en tegengesprooken heeft, dat het voorz oudste soontje op zaterdag den 3 july nog gesond sijnde, op den 7 derselve maand july ook is comen te overleij­den, dat hij Jan Aalten Ruyter sondag den 4 july laastleeden uyt een eetenskas­je ten sijnen huyse een potje met melk heeft gekree­gen hetwelk daar gestaan hadt van zaterdag te vooren, welke melk hij warm gemaakt gedronken hebbende, en daar op na de Roomse kerk gegaan sijnde, hij Jan Aalten Ruyter te vooren gesond sijnde daar op is seer misselijk geworden, waar op hij sig uyt de voorz Roomse kerk heeft begeeven en een soopje genoomen, hij thuys comende aan 't braaken en overgeven ge­raakt is, dat hij niettegenstaande erger geworden sijnde 't zeedert die tijd bedlegerig is geworden sijnde van de medici over hem gegaan hebbende gebleeken dat hij rottekruyt off assenicum in sijn lijff hadde gekreegen.
dat de gemelde Neeltje Pieters soo ras tegens haar eenig vermoeden vant selve fait wierde opgevat sig aanstonds of con..sia sellanis en vant fait als overtuygt met de vlugt heeft gesalveert sodanig dat sij niet te becomen is geweest wat moeyte ook desweegen is gedaan.
Waaromme tegens gede. in Persoon voormits haar voortvlugtig­heyt bij vier edictale citatien en niet wesewnde gecompareert is telkens tegens haar verleent deft. met het proffijt van dien als na regten     en voorts gedient sijnde van het inter­dit mitsgaders van den Eychen cas crimineel door den Heer Frans Heshuysen Schout der Stad Naarden en Stedehouder van Goijland uyt name van wegen den Wel Ed: gestr. Heer Pieter Anthony de Huyberet heere van Cruyningen Rilland, Drost van Muyden, Balliuw van Goyland @@@ (etc,etc, etc ?) op en jeegens en ten laste van de voorn gede ten sake van het vergeeven van haar twee stiefzoonen, en het geven van vergift aan haar man gedaan.
en op al het selve mitsgaders de beweijsen en verificatie daar toe dienende gelet sijde en overwogen alle 't geene ten mate­rie dienende was. Soo ist dat Scheepenen der Stad Naarden regt doende uyt name en van wegen de Hoge overigheijt de Heeren Staten van Holland ende Westvriesland den voorn. Neeltje Pieters ter sake voorz bij desen vertooken van alle exceptie declinaties dilatoir en percomptoir mitsgaders van alle wee aan regte  die sij gede gecompareert hebbende soude hebben  ... dren en proponceren en bannen haar ten eeuwige dage uyt den lande van Holland, Zeeland, West­vriesland en Uytregt sonder ooyt daar weder inte mogen komen op parie van gstraft te worden soo als na ofigantie van sake bevonden sal worden te behooren.
Condemeeren haar verder in de costen en mise van justitie mitsgaders in de costen van een processe aldus gedaan den 13 october 1734 en geprominteerd den 10 November 1734.

Wij ondergeschreeven Scheepenen der Stadt Naarden verklaaren dat wegens de voorn  de Neeltje Pieters geene goederen gevon­den sijn waar uyt eenige costen en missen van justitie soude cunnen worden betaaldt
Actum Naarden den 10 November 1734
Jan  Knaap         Claas Nederberg
--------------------------------------------------------------------------
[Impost op begraven Blaricum:
01.07.1734 twee kinderen van Jan Aelten Ruijter Pro Deo
04.11.1735 Neeltje Pieters Pro Deo]
(nazien of Neeltje Pieters ter dood is veroordeeld)
[huizenkohier Blaricum 1732 verp. nr. 2 : Jan Aalten Ruijter huurder, Willem Dircsz Coppen]
_____________________________________________________________­____________

Criminele Rol
Na 17 augustus 1735   
Mijns Roelen uit Laren als vader van Jan Mijnz Calis aan het vechten is geraakt met Willem Hollebol
_____________________________________________________________­______________

Criminele Rol
Na 22.12.1734
Claas Wijgertsz vader en voogd over de minderjarige soon Rutger Claasz -
9 weken geleden met Claas Tijmensz enige woorden en questie tot Blaricum heeft gekregen - (dit leidde tot 'handgemeen'.)
[Claas Wijchersz gehuwd 01.01.1711 met Marritje Tijmens (Vos)]
[huizenkohier Blaricum 1732  verp. nr. 16 en 17 : Claas Wijgertsz]

_____________________________________________________________­_____________Criminele Rol
December 1735
Jacob Hooft uit Laren - diefstal van een koe.

(er komen in de Criminele Rol
 meer diefstallen voor van koeien, en één ervan werd zelfs geslacht)
Criminele Rol 3045 fiche 140 : ca. 1736 ......    -  ca. 08.01.1739

Criminele Rol 3045 fiche 141: 08.01.1739  -  27.10.1742

Jacob Hendriksz Hoofd 39 jaar, geboren tussen Weesp en Muiden. Gewoond te Laren.  Hij heeft een koe gestolen.

26.09.1740 Jan Joosten Haan op de hoek van de Peperstraat een groot aantal mensen slaande op een pan of ketel .....  melk voor een braspenning
Marten Groen verklaarde .........

               __________________________
Criminele Rol 3045 fiche 142: 27.10.1742  -  21.09.1746

11.12.1742 Michiel van groeningen 25 jaar uit Naarden - ruzie met zijn huisvrouw Neeltje Jans Siebel: 2 steken in 't oog ... enz... met afsnijdin­gen van vaten en ligamenten ....

13.11.1743 Jan Hendriksz van Goch 18 jaar ... gevangen op den Stadhuys , geboren in Hilversum ... met mes Jan Lifsing in zijn quit (kuit?) geraakt ... voor 25 jaar verbannen uit Holland en Westvriesland.

03.08.1744 Cornelis van Goch, 28 jaar oud ... 2 diefstallen begaan ... 
uit het koetshuis op Drakesteijn gestolen heeft paardentuigen ... opgehan­gen ? ...  24.08.1744?

29.09.1745 met Hendrik Pampier is geweest op de brug bij Evert Hemink te Naarden .... in de poort zijn gekomen ... op maandag 20 september te 9 uren ... De brug van Evert Hemink over de Trekvaart .... (gevraagd wordt) Of hij de jager van de laatste schuijt niet in de Stad heeft zien gaan (om 21 uur dus)

Contra Harmen Schrader met een groot aantal namen van Laarders

20.04.1746 Manslag tegen Andries Pietersz tot Laren door Gerrit van der plas tot Laren.

                   ________________________

Criminele Rol fiche 143 : 21.09.1746  -  31.05.1751

Cors Cornelisz uit het Naardermeer voortvluchtig .... in 't huis van Grietje Jans huisvrouw van Johannes van der Waart te Naardermeer ... Haar langs de grond gesleept op haar rechterbeen getrapt zodat die brak.

30.08.1747 Wouter Gijsbrechtsz tot Laren

02.09.1747 Verkrachtingspoging met Matje Hendriks Vries wed. van Aart Jansz Bagger, verdachte is Hendrik Willemsz alias Heyn Suijk oud 34 jaar te Huizen

Gijsbert Hoogenbirk gedaagde 34 jaar te Hilversum ...  gestolen met een kruiwagen in het Loosdregse bos 32 tackenbossen  .. verkocht aan een jood en aan een weever in Hilversum 

12.08.1750 Jacobus Cos en Jan van Stokkum ... Jacob Corn. Brouwer tot Laren .. glasen ingegooid bij Hendrik Wickerman op 10.08.1750

28.07.1750 was getekend Prince d'orange de Nassau s'Gravehage  25 July 1750
Doorluchtige Hooggebore Vorst, genadige Heere
____________________________________
Criminele Rol fiche 144: 26.05.1751  -  04.08.1757

26.05.1751 Vergadering te Naarden. Clara Cohen gevangen op het Stadhuis ... kopen van gestolen goederen.

29.11.1751 Stedehouder Mr. Mathias van Marken

11.01.1752 Een heijdin bedriegt een slagersvrouw in Naarden.

29.05.1754 Jacob van Oostveen oud 40 jaar uit Naarden heeft 29.05.1754 zijn huisvrouw Aletta Verheul heeft mishandeld

07.08.1754 Goossen Jan van Lochem, gedetineerde  ... het huys van Quirijn van der Veer, herbergier tot Laren .... 

08.01.1755 Brief: Aan de Ed. Achtb. Heeren Scheepenen der Stasd Naarden:
Claas Evert Staghouwer wonende tot Blaricum ... (brief is gericht) tegen de Schout van Blaricum. Sig pretenslijk soude hebben schuldig gemaakt in het plegen van eenige insolvente tegen den Schout van Blaricum


15.01.1755 Otto Jansz Calis te Laren ten huyze van teunis Jacobsz van den Berg te Laren ... Hij heeft gezien dat 5 manspesonen ingebroken hebben bij de Chirurgijn Alexander Reuvecamp welke alle getrouwt waren waarvan 4 Laarders van geboorte - 2 ervan Ruth Koopman 4? jaar en Daniel van Stokkum 43 jaar ... 2 personen aan het vechten.  _____________________________________________________________­_____________
Resoluties van de vroedschap
OAN 31.1/376
INH Strafmaatregelen  tegen bedelaars buiten Naarden
DT 7 nov. 1713
TI sociale zorg; bedelaars
Col. 30 aug. 1990 GvB
­

Lijst van officianten
1718
Burg. Schriek, Boudewijn
     Naghtglas, Gerard
Pres. Burg. Heshuysen, Andries
Schout Ganseb, Genaamd Tengnagel

Schout idem: 1719 t/m 1724
(begraafboek gereformeerde kerk: Gerrard Ganseb begraven 25.08.1735)
-------------------------
Schepenrol 3022  dd 23.12.1716 - 20 sept. 1719
niets gevonden

   NCRIM716.757
--------------------------------------------------------------------------------

CRIMINELE ROL VAN NAARDEN OP HET INTERNET 


http://gooienvechthistorisch.nl


SSAN008.01  GERECHT NAARDEN CRIMINELE ROL 1811 

SSAN008.01+3039-3053 CRIMINELE ROL 1596-1811

SSAN008.01+1100-1101 CRIMINELE ROL 1669-1795